Tubos Reunidosek jakinarazi du 64,7 milioi euro galdu zituela 2021ean, eta, beraz, urtebete lehenago izandako galerak murriztu zituela, guztira 97,9 milioi eurora igo baitziren. 2021eko ekitaldian pilatutako Taldearen Ustiapen Emaitza positiboa izan da 12,9 milioi eurotan (2020: -137,5 milioi euro).

Egungo “ziurgabetasun eta aldakortasunaren” testuinguruan, 2022ko abiatzeak aukera ematen dio Tubos Reunidosi ekitaldiari “baikortasun moderatuarekin” aurre egiteko, zorro “garrantzitsu” bat duelako eta merkatua “eskariaren ikuspegitik zeinu onuragarriak” erakusten dituelako. Hala, taldeak espero du eskaera horrek “indartsu” jarraituko duela urtean zehar.

Siderurgia Taldeak ohar batean adierazi duenez, 2021eko ekitaldian, zehazki bigarren seihilekoari dagokionez eta EBITDA kalkulatzeko ondoriorik gabe, 82,7 milioi euroko ibilgetuaren narriadurak itzuli dira, eta “aktiboen ezohiko narriadura” zenbatetsi da, aurreikusitako ekoizpen-prozesuen integrazioen ondorioz, -5,3 milioi euro.

Era berean, baina EBITDAn eragina izanik, 2021ean abiarazitako ekimen estrategikoei lotutako 15 milioi euroko gastuak aitortu dira salbuespen gisa, 2021-2026 Plan Estrategikoaren barruan itzultzea espero baita, eta 16,2 milioi euroko gastu berezia izan da energia-kostuen igoera nabarmenengatik; izan ere, epe luzera sinatutako energia-horniduraren akordioen eta merkatu horien bilakaera-adierazleen ondorioz, ez dira etorkizunean berriro gertatuko.

Lau efektu puntual eta espezifiko horiek kenduta, emaitza konparagarria 33,3 milioi euroko emaitza negatiboa izango litzateke. Era berean, 2020ko ekitaldian, Taldearen Ustiapen Emaitzak aktiboen narriadura (2021ean partzialki itzulitakoa) barne hartzen du, 99,6 milioi eurokoa; beraz, 2021eko ekitaldiarekin aldera daitekeen emaitza -37,9 milioi eurokoa izango litzateke.

Horregatik, zehaztu du, konparaziozko terminoetan, eta kostuen igoera gorabehera, 2021eko ekitaldiko ustiapen-emaitza, 2020ko ekitaldikoarekin alderatuta, 4,6 milioi eurotan hobetu dela, hau da, negozio-zifraren zenbateko garbiaren igoera baino 3,5 aldiz handiagoa (1,3 milioi euro, 243 milioi euro 2021ean eta 241,7 milioi euro 2020an).

Ekitaldiko finantza-emaitza metatua 77,7 milioi euroko zenbateko negatibora iristen da, eta, horren barruan, alde batetik, 21,8 milioi euroko finantzaketari lotutako finantza-gastuak sartzen dira (2020an 22,9 milioi euro izan ziren), finantza-gastuak murriztuta, nahiz eta zorra handitu egin zen 2021eko uztailean berritze-akordioa sinatu eta birfinantzaketa-akordioaren baldintzak hobetu ondoren, bai eta kanbio-diferentzia positiboen eragina ere (2,7 milioi euro).

Bestalde, emaitza finantzarioen epigrafean, 58,6 milioiko zenbateko negatiboa erregistratu da tresna finantzarioen arrazoizko balioaren aldakuntzaren kontzeptuan (2020an 65,8 milioi izan ziren), alde batetik, birfinantzaketa-kontratuak jasotzen duen bihurketa-aukerari lotutako deribatuaren ezeztapenak eragindako inpaktuen ondorioz, 67 milioiko zenbateko negatiboa izan baitu, eta, bestetik, lotutako gastuen zor berri gisa kontabilizatzeak kontabilitate-eragina izan baitu, berrfinantzaketa-akordioaren baldintza berrien ondorioz sortutako 8,5 milioi euroko.

Ondorioz, 2021eko ekitaldian pilatutako taldeari egotz dakiokeen emaitza negatiboa 64,7 milioi eurokoa da (2020an -97,9 milioikoa).

Hodien salmentak

2020a ixtean, taldearen eskaera-zorro eskasak (69,8 milioi euro), 2019koa baino % 39,3 txikiagoak, baldintzatu ditu 2021eko salmentak. Taldeak 139.307 tona hodi saldu eta 222 milioi eurorekin itxi du ekitaldia, 2020an baino % 2 gutxiago, eta bigarren seihilekoan hobeto jokatu du.

Merkatuen arabera, Ekialde Ertaineko eta Afrikako salmenten jaitsiera nabarmentzen da (aurreko urtean izan zen balioaren herena, batez ere O & Grako proiektuen urritasunagatik), baita Espainiakoa ere (-%6a, Downstream-eko proiektuak ezin jaulkitzeagatik eragindakoa neurri batean); Ipar Amerikak, -%2arekin, 232aren ondorioek erasanda jarraitzen du, batez ere urtearen lehen zatian.

Aitzitik, Europako gainerako herrialdeetan, fakturazioa % 11 hazi baita, erabilera mekaniko eta industrialetarako hodien eta hodien banatzaileek inbentarioak berreskuratu dituzte pandemiaren ondoren, eta Ekialde Urrunean salmentak % 6 igo dira, urteko bigarren erdian bidalketek portaera hobea izan dutelako.

Sektoreka, Mekanikoan eta Industrian izan ezik (horien fakturazioa ia % 90 igo da berrezarpen-faktorearen ondorioz, batez ere Europari eragiten baitio), gainerako segmentu guztiak 2020an baino okerrago jokatzen dute, batez ere ekitaldiaren lehen erdiko fakturazio baxuak eraginda, 2020ko itxieran zorro oso baxutik abiatzen baitzen.

2021eko ekitaldiko finantza-kudeaketari dagokionez, irailetik aurrera, Taldeak finantza-baliabide nahikoak izan ditu Plana martxan jartzen hasteko, trantsizio energetikoan eta deskarbonizazioan oinarrituta. Horri esker, merkatu eta jarduera-sektore berriei ekin ahal izango die, batez ere energia garbiekin eta hidrogenoarekin lotura handiena dutenei.

Plan honek 60 milioi euroko inbertsioa barne hartzen du, 5 urtean, Taldearen eraginkortasuna hobetzeko, digitalizatzeko eta CO2 murrizteko, zirkulatzailean inbertitzeko beharrak murrizteari utzi gabe, nahiz eta bigarren seihilekoan jarduera handitu.

Kapital zirkulatzailearen kudeaketan egindako ahalegin horri esker, Taldeak 18,7 milioi euroko inbertsio negatiboarekin itxi du 2021eko ekitaldia, hau da, 9,5 milioi euroko hobekuntza izan du urtean, nahiz eta jarduera handitu den.

Egilea Andoni Beitia