Sektore publikoko zuzendariek soldata irregularrak jasotzen dituzte

Kontu Auzitegiak gauzazko soldatak atzeman dizkie beren kontratuetatik kanpoko enpresa-sektore publiko ez-finantzarioko erakundeetako zuzendariei; zehazki, Enaire, SEPI, Tragsa eta CDTI aipatu ditu, bai eta nominetan sartzen ez diren beste batzuk ere, hala nola Navantia. Hala dago jasota ‘Ordainsari-sistemaren fiskalizazio-txostenean eta Estatuko enpresa-sektore ez-finantzarioko erakundeen gobernu-organoen izendapen- edo kontratazio-txostenean, 2018ko ekitaldian’.

Fiskalizazioan, Kontuen Auzitegiak erakunde horiei eskatzen die zuzendarien kontratuetan adieraz ditzatela ordainsari malguak edo gauzazkoak, kontzeptuak eta zenbatekoak, eta informazio hori Sektore Publikoko Zuzendarien Erregistrora bidal dezatela. Era berean, ordainsari horietatik gauzatan lanpostu-osagarria murrizteko eskatzen die, halakorik badago, aparteko osagarri aldakor hori helburuak betetzearen baldintzapean baitago.

Nolanahi ere, ezartzen du zuzendarien nominak kontratuetan ezarritako ordainsari-kontzeptuetara egokitu beharko liratekeela, eta kontzeptu horiek Ogasun Ministerioak onartutako eredua lanpostu bakoitzaren berezitasunetara egokituz idatzi beharko liratekeela, eta funtzionarioentzat antzinatasun-osagarria jaso beharko litzatekeela.

Horrela, adierazten du Enairek bere zuzendariei aseguru medikoa, bizitza-asegurua eta bere kontratuetan hitzartu gabeko istripuak ordaintzen dizkiela, Tragsan edo CDTIn bezala, bere ordainsari aldakorrean “janari-txeke” bat ere sartzen baitzuen, horrela zuzendarien gehieneko ordainsariak gaindituz.

Zuzendarien nominetako osagarri aldakorra ere ez dator bat zuzendarien kontratuetarako aurreikusitakoarekin. Baina, horrez gain, Auzitegiak gauzazko ordainsariak aipatzen ditu, eta horiek ez dute zerikusirik zuzendarien erregistroari jakinarazitako informazioarekin, ez eta Zerga Agentziari aitortutako datuekin ere.

‘Aparteko ERRENTAK’ Horrela, presidenteen nominetan – Fiskalizatutako urtean bi egon ziren –, lehendakariordea eta bederatzi zuzendari “salbuetsitako errentak” kontzeptua agertzen da, zuzendarien pizgarritik edo oinarrizko soldatatik deskontatzen dena goi-kargudunen kasuan.

Epaimahaiak nabarmendu duenez, nominek ez dute zehazten osagarri horien izaera – Janari-txartelak, mediku-asegurua edo seme-alabak ikasteagatiko laguntza –, hainbat kasutan, eta honako hau azpimarratu du: “Ordainsari-modalitate honen azken helburua PFEZri lotutako lan-etekinengatiko zerga-oinarria murriztea da”.

Bestalde, Navantia ere aipatzen du, baina ez zuzendarien kontratuetatik kanpoko gauzazko lansariengatik, baizik eta nominetan ez sartzeagatik, oro har 374.410 euroko aldea eman baitzuten Zerga Agentziaren aurrean aitortutako datuen aldean. Batez ere, kargarik gabeko bidaia- eta ostatu-dietak aipatzen ditu, eta haien kontabilitate-erregistroa kanpo-zerbitzuen gastu gisa agertzen da, ez pertsonal-gastu gisa. Fiskalizatzailearen iritziz, jarduteko modu “desegokia” da, gauzazko ordainsariak ordainsari-kontzeptu gisa jasotako nominetan islatu behar direlako.