Estatuan 10.345 okupatu ziren guztira

Urtarriletik abuztura bitartean 65 etxebizitza okupatu ziren Nafarroan, hau da, aurreko urtean baino gutxiago, orduan 72 izan baitziren.

Espainian 10.345 etxebizitza okupatu ziren, hau da, iazko aldi berean baino ehuneko 11,2 gutxiago, orduan 11.655 arau-hauste penal kontabilizatu baitziren, Barne Ministerioak EFEri emandako datuen arabera.

Katalunia da okupazio gehien dituen erkidegoa, zehazki 4.218 abuztura arte, baina ehuneko 14,3ko jaitsiera nabarmena izan du aurreko urtearekin alderatuta.

Gainerako autonomia-erkidegoetan eta Ceuta eta Melillan ere jaitsi egin ziren arau-hauste penal horiek, Asturiasen, Kanariar Uharteetan, Kantabrian, Galizian eta Euskal Autonomia Erkidegoan izan ezik, horietan gora egin baitzuten.

Barne Ministerioaren okupazioen estatistikek ez dute diskriminatzen fenomeno horren bi tipo penalen artean: bizilekua bortxatzea eta higiezin bat erabiltzeko eskubidea usurpatzea. Salaketa bakoitzaren instrukzioaz arduratzen den organo judizialak a posteriori egiten dituen kalifikazio juridikoak dira, sail honek gogoratzen duen bezala.

Estatuko Fiskaltza Nagusiak duela hilabete batzuk emandako argibidearen arabera, amore ematea etxeari eta bigarren bizilekuari dagokie, jabeak bere bizitza pribatua eta intimitatea garatzen dituelako; usurpazioa, berriz, inoren bizileku ez diren higiezinei eta etxebizitzei dagokie, hau da, jenderik gabekoak eta hutsik daudenei.

Barne Ministerioak ere esku hartu zuen gai horretan, eta jarraibide bat argitaratu zuen segurtasun-indarren jarduera-protokoloak hobetzeko, okupazio gorien aurrean berehalako kaleratzeak gertatzen direnean eta gainerako etxebizitza-usurpazioetan kautelazko utzarazteak gertatzen direnean.

Fiskaltzaren 2022ko memorian jasotako datuen arabera, okupazio-delitu generikoen ehuneko 0,16 baino ez dira bortxatze-delituei buruzkoak.

Horrela, memoria horren arabera, 2022an 8.868 prozedura hasi ziren usurpazio bidez, aurreko urtean baino ehuneko 9 gutxiago, eta 96 amore emateagatik.

Egilea Admin