Errentaren kanpaina hurbiltzen ari da eta kontuan hartu beharreko kontzeptuak freskatzea komeni da, ehunka euro inguru aurreztea ekar dezaketenak.

Ogasunarekin kontuak kitatzera behartuta dagoen ala ez alde batera utzita, garrantzitsuena aitorpena banaka edo batera egitea komeni den jakitea da (familia-unitate bateko kide izatea, noski).

Azken kasu horretan, familia-unitateko kide guztiek lortutako edozein motatako errentak (lana, altzariak, higiezinak, etab.) metatzen dira zerga-oinarrian.

Horren truke, zerga-ordainketa bateratuak oinarri hori murrizteko eskubidea ematen du, eta, ondoren, dagokion PFEZaren tasak (zergadunaren familia-egoeraren eta egoera ekonomikoaren araberakoak) aplikatzeko likidazio-oinarria murriztuko da. Eta, beraz, herritarraren aldeko adierazpena.

Aitorpena egiteko modu hori bi zergadunetako batek lan-errentarik edo jarduera ekonomikoetarako errentarik ez duenean edo gutxi direnean bakarrik edo bereziki komeni da.

Kasu horietan, zerga-oinarri orokorrari aplikatzen zaion ehunekoaren igoera – hainbat pertsonaren diru-sarrerak batzeagatik – murrizketarekin konpentsatzen da.

Hori bai, Zerga Agentziak ohartarazi duenez, familia-nukleoko kideetako batek aitorpen indibiduala aurkezten badu, gainerakoek modalitate horretan egin beharko dute.

Nork egin dezake elkarrekin?
– Zerga-araubide erkideko lurraldean (autonomia-erkidego guztiak, Euskadi eta Nafarroa izan ezik): Lehenik eta behin, ezkontza-lotura duten ezkontideak, beren seme-alaba adingabeekin edo judizialki ezgaitutako adineko seme-alaba guztiekin batera.

Ezkontza-loturarik gabeko izatezko bikoteetan, kideetako batek bakarrik osa dezake familia-unitatea seme-alaba onenekin edo adineko ezinduekin. Besteak banaka deklaratu behar du.

Banantzea edo dibortzioa dagoenean, PFEZa sortzen den egunean seme-alaben zaintza eta jagoletza esleituta duenari dagokio baterako tributazioaren aukera.

Zaintza eta jagoletza kasuetan, guraso bietako edozeinek batera ordaindu ahal izango ditu zergak. Besteak banaka deklaratu behar du.

– Hiru euskal lurraldeetan: Inskribatutako ezkontzak edo izatezko bikoteak. Eta, halakorik balego, guraso-ahal luzatuari edo birgaituari lotutako epaile batek emantzipatu gabeko seme-alaba adingabeak eta adin nagusiko ezgaituak.

Legezko banantzea dagoenean, edo ezkontza-loturarik ez dagoenean, edo zergadunak izatezko bikote gisa inskribatuta ez daudenean, gurasoetako batek batera egin dezake aitorpena seme-alaba guztiekin (lehen aipatutako baldintzak betetzen dituztenekin). Gurasoetako edozein izan daiteke, baldin eta ados jartzen badira. Halakorik ez badago, ebazpen judizial bidez zaintza eta jagoletza esklusiboa duenak.

Azkenik, aita edo ama alargunak eta seme-alabek batera ordaindu ahal izango dituzte zergak.

Zerga elkarrekin ordaintzearen abantailak
Baterako tributazioan – zerga-araubide arrunteko lurraldean egindakoan – 461. laukian finkatu behar da, zergadunek baliatu dezaketen zerga-oinarriaren murrizketari buruzkoan.

Murrizketa horiek honako hauek izango dira:

– 3.400 euro urtean, legez banandu gabeko ezkontzez osatutako familia-unitateentzat, eta elkarrekin bizi diren seme-alaba adingabeentzat edo adineko ezinduentzat.

– 2.150 euro urtean, ezkondu gabeko, alargundutako edo legez banandutako aitak edo amak, berarekin bizi diren seme-alaba adingabeekin edo adin nagusiko ezinduekin osatutako guraso bakarreko familia-unitatearentzat.

Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, baterako zergagatiko murrizketa 4.682 eurotik 4.800 eurora igaro da kanpaina honetan. Guraso batek eta bere ondorengoek osatutako familia-unitateen kasuan, murrizketa hori 102 eurokoa izango da, 4.169 eurokoa, aurreko ekitaldietako 4.067 euroen aldean.

Egilea Admin