Guztira, 105 langile hil ziren lan-istripuan 2021eko otsailean, 2020an baino 15 gutxiago, hau da, % 12,5 gutxiago, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren datuen arabera. Heriotza horietatik, 90 lanaldian gertatu ziren, 2020ko hilabete berean baino 6 gutxiago, hau da, % 6,2ko jaitsiera. Erregistratutako gainerako 15 istripu hilgarriak in itinere ezbeharrak izan ziren (etxetik lanerako bidean eta alderantziz gertatzen direnak), iaz aldi berean baino 9 gutxiago (-% 37,5).

Guztira, baja eragin zuten 84.426 lan-istripu zenbatu ziren, hau da, % 10,4 jaitsi ziren 2020ko bigarren hilabetean erregistratutako ezbehar-kopuruak.

Ezbehar guztietatik, 70.672 lantokian gertatu ziren eta 13.754 in itinere ezbeharrak izan ziren.

Egilea Andoni Beitia