Ministroen Kontseiluak Errege Dekretu bat onartu du astearte honetan, hainbat alderditan PFEZaren erregelamendua aldatzeko, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearekin (EGLL) bat etorriz; izan ere, lege horrek zerga-tasa handitzea aurreikusten zuen errenta altuenentzat.

Zehazki, aurtengo aurrekontuek Estatuko eskala orokor berri bat onartu zuten PFEZrako, errenta handienei aplikatu beharreko tasa marjinala handitzeko. Era korrelatiboan, lan-etekinen hartzaileei aplikatu beharreko atxikipenen eskala bat onartu zuen, igoera hori gehieneko tasa marjinalean jasotzen zuena. Horrela, onartutako erregelamendu berriak eskala berriak jasotzen ditu eta erregularizazioaren kasuan gehieneko atxikipen-tasa finkatzen du, atxikipen-eskalaren gehieneko tasa marjinalean bi puntuko igoeraren emaitza izango dena, 300.000 eurotik gorako errentei aplikatzekoa.

2021erako Aurrekontuen Legearekin, gizarte-aurreikuspeneko sistemetara egindako ekarpenen eta ekarpenen ondoriozko murrizketen aldaketa ere onartu zen, langileen aurrezkiaren aldeko enpresa-ekarpenak sustatzeko eta zergaren progresibitatea hobetzeko. Horrela, aplikatu beharreko muga orokorra 8.000 eurotik 10.000 eurora handitu zen, baina zergadun partikularren ekarpen indibidualak 2.000 eurora mugatu ziren.

Aurrekontuetan egindako aldaketak zergadunak berak egindako ekarpenak eta enpresak egindakoak bereiztera behartzen du; izan ere, bi ekarpen mota horiek gehiegizkoak izan daitezke, eta, Zergari buruzko Legearen arabera, hurrengo bost ekitaldietan egotz daitezke. Hala, astearte honetako Ministro Kontseiluan onartutako erregelamenduak, beraz, zergaldi berean zergadunaren ekarpenak eta enpresarenak batera gertatzen direnean gertatzen diren egoera horiek ebazten ditu, eta emandako kopuru guztiak ezin dira murriztu zerga-oinarria nahikoa ez delako (ekarpen horiek baino gutxiago direlako) edo portzentaje-muga aplikatuta (dagokion ekitaldiko kapitalaren eta jarduera ekonomikoen etekinen baturaren % 30).

Kasu horietan, arauak ezartzen duenaren arabera, beharrezkoa da gehiegizko ekarpenen jatorria zehaztea, hurrengo bost ekitaldietan muga berriak errespetatuz eta irizpide proportzionala hartuz murriztu ahal izateko. Erregelamendu berriak araubide iragankor bat ere jasotzen du, 2021eko urtarrilaren 1ean murrizteke dauden ekarpenen soberakinak nola murriztuko diren zehazteko; izan ere, gehiegizko ekarpen horiek gizarte-aurreikuspeneko sistemetara egindako ekarpenen zerga-oinarriaren murrizketa-mugak zergadunak berak egindako ekarpenak eta enpresa-ekarpenak bereizten ez zituen ekitaldietan sortu ziren.

Horrela, trantsizio-aldian, murrizteke dauden zenbatekoak, batez ere, enpresa-kontribuzioei dagozkiela ulertuko da, zergadunaren aldeko irizpide gisa, zerga-oinarrian murrizketa-muga handiagoa duelako eta ezin izan duelako aurreikusi enpresa-kontribuzioen eta gizarte-aurreikuspeneko planetarako beste ekarpen batzuen arteko bereizketa barne hartzen duen arau-aldaketa.

Egilea Andoni Beitia