Etxebizitza funtsezko kapituluetako bat da errentaren kanpaina guztietan, eta aurten uztailaren 1era arte luzatuko da, apirilean aitorpena egiteko epea hasten denetik. Eta ariketa honetan, ez da gutxiagorako. Ia zergadun guztiek jarri behar dute arreta atal honetan, beren higiezinean bizi diren jabeei eta alokairu-etekinak lortzen dituztenei eragiten baitie. Errentarientzat ere garrantzitsua da, gastuen zati bat edo bestea desgraba baitezakete, bizi diren autonomia-erkidegoaren arabera. Eta, nola ez, etxebizitzan birgaitze energetikoko obrak egin dituztenentzat, urte hauetan kenkari mamitsuekin saritutako jarduera.

Jabetza
Gaingiroki, zergadun guztiek, bizi ohi diren higiezinaren jabe izan zein bigarren bizileku bat izan, mota horretako ondasunaren aitorpena egin behar dute. Salbuetsita geratzen dira soilik herritarra jabe soila denean, hau da, higiezina gozamenduna edo eraiki gabeko orubeen jabeak bertan daudelako gozatu ezin duenean. Baina kasu anekdotiko horietatik harago, etxebizitza informazio gisa sartu behar da adierazpenean, nahiz eta ohiko bizilekua izan eta diru-sarrerarik sortu ez.

Mariano Rajoy presidente ohiaren doitze planetako batean kendu zituzten 2013an etxebizitza erosteagatiko kenkariak. Hau da, aurretik sinatutako transakzioek soilik jaso dezakete hobari hori. Orduz geroztik izenpetutakoek ez dutenez abantaila fiskal hori, gero eta gutxiago dira laguntza hori jaso dezaketen zergadunak.

Erosketari aurre egin ahal izateko hipoteka behar izan zuten jabeek maileguaren kapitala nahiz hipotekari berari lotutako aseguruei lotutako gastuak nahiz bizitza-gastuak ken ditzakete. Zehazki, ekarpenaren % 15 (kapitala eta interesak barne) zerga-urtean arindu daiteke, gehienez ere 9.040 euro urtean. Horrela, Ogasunak 1.356 euro arte itzultzen ditu, edo bikoitza (18.080 euroren % 15), mailegua aitorpena banaka egiten duten bi titularren izenean badago.

Hala ere, eskualde mailan, erkidego askok PFEZaren tarte autonomikoan kenkariak aurreikusten dituzte lehen etxebizitza erosteko. Onura fiskal hori gazteek edo higiezina landa-eremuetan erosten duten edo despopulazio-arriskuan dauden zergadunek izaten dute. Zerga Agentziak bere webgunean jasotzen ditu beherapen horiek guztiak.

Errentatzaileak
Etxebizitza bat alokatzeagatik etekinak lortzen dituzten etxejabeek diru-sarrera horiek guztiak jaso behar dituzte aitorpenean. Jasotako errentak kapital higiezinaren etekintzat hartzen dira IPRFn, eta zerga-oinarri orokorraren parte dira. Zergapetu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, aurreikusitako gastu guztiak ken daitezke, hala nola OHZ, etxepekoen erkidegoaren ordainketa, hornidurak eta etxejabeak ordaindutako konponketa-gastuak, besteak beste. 2023. urteko araudian aurreikusitako % 60ko murrizketa horren gainean aplikatuko da gerora, eta, oro har, % 50era jaitsiko da etxebizitzaren legea indarrean sartu ondoren. Berriz ere, Zerga Agentziak zehaztu du zein partida diren kengarriak.

PFEZn, etxebizitza alokatzeko ohiko kontratuek baino ez dute desgrabaziorako eskubidea. Horrek esan nahi du sasoiko alokairuak, gelakako errentamenduak eta pisu turistikoak ezin direla hobariez baliatu.

Maizterrak
2015eko urtarrilaren 1a baino lehen errentamendu-kontratua sinatu zuten maizterrek soilik jaso dezakete Estatuko zerga-kenkaria. Kasu horietan, Estatuko beherapena % 10,5ekoa da alokairuagatik ordaindutako zenbatekoaren gainean, urteko 9.040 euroko gehieneko mugarekin.

2015etik aurrera izenpetutako kontratuen kasuan (gehienak dira), alokairuagatiko kenkaria aldatu egiten da higiezina dagoen autonomia-erkidegoaren arabera; izan ere, kasu horietarako ez dago Estatuko deskontu uniformerik. Hori dela eta, araudia desberdina da eskualde batetik bestera, eta, beraz, gomendagarria da lurralde bakoitzean aurreikusitako kenkariak kontsultatzea.

Errehabilitazioa
Europako funtsak bideratzen dituen Berreskuratze Planaren esparruan, Espainiak etxebizitza-parkea birgaitzeko ekimen bat garatu zuen. Hala, energia-eraginkortasuna hobetzea dakarren etxebizitzaren erreformak % 60rainoko kenkaria izango du PFEZn. Hainbat deskontu mota daude, eta aurten ez dira erabilgarri egongo, hau da, 2025eko errenta-kanpainan.

Ohiko etxebizitzan berokuntza- eta hozte-eskaria % 7 jaisten duten obrengatik (prestazio handiko leihoak instalatuz lor daiteke hori), % 20ko kenkaria egin nahi da, gehienez ere 5.000 euro etxebizitza bakoitzeko urtean. Kenkaria ziurtagiri energetikoa ematen den zergaldian egin ahal izango da.

Ondoren, etxebizitzaren energia ez-berriztagarriaren kontsumoa % 30 murrizten duten edo A edo B kalifikazio energetikoa hobetzen duten esku-hartzeek % 40ko kenkaria izango dute, urtean 7.500 euro gehienez. Aurreko kasuan bezala, berriz ere beharrezkoa da energia-ziurtagiri bat, esku-hartzea baliozkotzeko.

Azken kasu handi horretan, kontsumoa % 30 jaisten den edo A edo B ziurtagiria lortzen den bizitegi-eraikinetako birgaitze energetikoko jarduketengatik % 60ko kenkaria eta 15.000 euroko gehieneko kenkaria lortzen da. Kasu horretan, 2021eko, 2022ko, 2023ko eta 2024ko ekitaldietan kendu da, horietako bakoitzean ordaindutako zenbatekoei dagokienez, betiere ziurtagiria 2025eko urtarrilaren 1a baino lehen eman bada.

Gogoratu behar da kenkariak bateraezinak direla obra berari eragiten diotenean. Hau da, eraikinen birgaitzean inbertitutako kopuruengatiko % 60ko kenketa soilik egin daiteke, % 20ko edo % 40ko kenkariekin etxebizitza partikularreko jarduketengatik, betiere jarduera desberdinak direla kontuan hartuta. Gainera, garaje-plazetan, trastelekuetan, lorategietan, parkeetan, igerilekuetan, kirol-instalazioetan eta antzeko beste elementu batzuetan egiten den obraren zatiari dagokion kenkaria ezin da aplikatu, ezta jarduera ekonomiko bati eragiten dion etxebizitzaren zatiari dagokiona ere.

Egilea Admin