Estatuko ogasunak zorrotz kontrolatuko ditu kriptomoneten eragiketak

Espainian txanpon birtualen titular diren pertsonek eta enpresek ekitaldi bakoitzaren amaieran jakinarazi beharko diote Zerga Agentziari zenbat kriptomoneta dituzten eta eurotan balioesten diren. Betebehar hori aktibo mota horiekin egindako eragiketetara ere zabaldu ahal izango da, baita atzerrian kokatutako txanpon birtualen titularretara ere, Ogasun Ministerioak jendaurrean jarri duen azken errege-dekretuko proiektuak jasotzen duenaren arabera.

Dokumentuak, besteak beste, indarrean dagoen araudiaren garapena zabaldu nahi du, joan den urtearen amaieran pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan, ondarearen gaineko zergan eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan egindako aldaketetara, aldaketa horiek guztiak kriptoaktibo mota horiei lotuta baitaude.

Kaltetutako enpresen artean txanpon-sortzaileak, kanbio-agentziak, moneta birtualak eta hirugarrenen izenean gako kriptografikoak babesteko zerbitzu-emaileak daude.

Ogasunak atzerrian dauden ondasunei buruz aipatzen dituen berrikuntzak ministerioak lan egiten duen 721 eredu berrirako gida gisa erabil daitezke. Eredu horretan, 2023an – 2022ko ekitaldiari buruz- beste herrialde batzuetan gordailututako kriptomonetak deklaratzeko oinarriak ezarriko dira. Betebehar hori titularrek izango dute, baina baita onuradunek, baimenduek eta ahaldunek ere.

Balorazioa eurotan egiteko, María Jesús Monterok zuzentzen duen zorroak azaltzen duenez, behartutako subjektuek – Ondasunak Espainia barruan edo kanpoan dituztenek – Negoziazio-plataforma nagusiek eskaintzen duten abenduaren 31ko aktiboaren batez besteko kotizazioa hartuko dute. Halakorik ezean, normalean erabiltzen diren balorazio-mekanismoez baliatuko dira, moneta birtualak egun horretan eurotan duen merkatu-balioaren arrazoizko estimazioa egiteko. «Horri dagokionez, balorazio hori egiteko erabilitako kotizazioa edo balioa adieraziko da», zehazten du testuak.

Informazio zorrotza Ogasunari

Era berean, saldoen atalaren barruan, Ogasunak kriptomonetak zaintzeko, biltegiratzeko edo transferitzeko zerbitzuak emateko erabiliko den moneta fiduziarioaren berri ematera behartuko du, bai eta eurotan balioestera ere, moneta euroa ez bada.

Eragiketen atalean, bestalde, Zerga Administrazioari eman beharreko informazioak honako hauek jasoko ditu: mugimendu mota, eragiketaren data eta jasotako edo entregatutako txanpon birtualei lotutako jatorri eta helmugako gako publikoak edo helbide publikoak. Era berean, jasota utzi beharko dira eskuratutako, transmititutako, trukatutako edo transferitutako moneta birtualeko unitateen mota eta kopurua, eragiketa egiteko erabilitako balioa eurotan, eta, hala badagokio, informazioa ematera behartuta dagoen subjektuak jasoko dituen komisioak eta gastuak.

Aldi berean, eragiketak ez badakar kontraprestaziorik moneta fiduziario osoan, eta, beraz, beharrezkoa bada eragiketa eurotan baloratzea, berriz ere behartuta dauden subjektuek plataforma nagusiek eragiketa egin den egunean eskaintzen duten batez besteko kotizazioa hartuko dute. Hori ezinezkoa bada, berriz ere ohiko balorazio-mekanismoetara joko da.